TRA CỨU THÔNG TIN BẢO HÀNH
Ghi chú 1:
Số Sê-ri và Mã QR được in dưới phần phủ cào trên TEM BẢO HÀNH xe
Cào nhẹ lớp phủ bạc trên mặt tem để hiển thị.
Ghi chú 2:
Với các dòng xe xuất trước thời điểm triển khai Bảo hành điện tử,
Số khung được sử dụng thay thế cho số Sê-ri